Produkty

Odbiorcy:

Odbiorcami naszych produktów są klienci określani w przepisach UE, w załączniku I do rozporządzenia Komisji WE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.), posiadający: siedzibę, oddział, filię lub zakład MŚP prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Województwa Lubelskiego.

Skip to content