Powołanie przez Samorząd Województwa Lubelskiego Spółki, której celem jest wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Lubelszczyzny, pomogło stworzyć wartość dodaną dla przedsiębiorców, jak i całego ekosystemu gospodarczego województwa lubelskiego. Jako Marszałek Województwa Lubelskiego jestem przekonany, że podjęte działania przyczynią się do zwiększania konkurencyjności i innowacyjności lokalnych przedsiębiorstw, których działalność w dalszej perspektywie czasu będzie służyć generowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego w Województwie Lubelskim.

Zapraszam do współpracy z Lubelskim Regionalnym Funduszem Rozwoju.

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

O funduszu

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został powołany z inicjatywy Zarządu Województwa Lubelskiego w celu opracowania oraz realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Misja powierzona Funduszowi polega na zbudowaniu regionalnego systemu finansowania Województwa Lubelskiego opartego na instrumentach finansowych.

Podstawowym celem wdrażanego programu jest stworzenie sprzyjających warunków wspierających rozwój przedsiębiorczości na terenie województwa lubelskiego poprzez oferowanie zwrotnych instrumentów finansowych w postaci: pożyczek, poręczeń oraz wejść kapitałowych (np.: Venture Capital).

Oferta Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których siedziba, oddział, filia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, zarejestrowana jest na terenie Województwa Lubelskiego.

Działamy w obszarze wsparcia osób prowadzących oraz planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Oferta kierowana jest również do start-upów – inwestorów na etapie organizacyjnym lub we wczesnej fazie rozwoju, działających w obszarach, które w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Lubelskiego w perspektywie do 2030 r. oraz Regionalne Programy Operacyjne chcą wykorzystywać potencjały Lubelszczyzny.

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką samorządową realizującą zadania publiczne. Została utworzona na podstawie Uchwały Nr XXII/354/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., oraz Uchwały Nr CCLV/4549/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 kwietnia 2021 r. Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.500.000,00 PLN i w całości został pokryty przez Województwo Lubelskie. Siedzibą Spółki jest miasto Lublin – ul. Artura Grottgera 2, budynek Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie. Obszar działalności obejmuje Rzeczpospolitą Polskę oraz terytorium poza jej granicami.

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest wyspecjalizowaną regionalną instytucją finansową, której celem jest zbudowanie w województwie lubelskim trwałego wieloletniego sytemu finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

W praktyce Spółka ma za zadanie organizować programy wsparcia dla firm województwa lubelskiego w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne, oraz wspomagać osoby zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą w szczególności poprzez ułatwienie dostępu do finansowania.

Jako Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. chcemy mieć pozytywny wpływ na Województwo Lubelskie – ludzi, firmy, kulturę i środowisko.

Jako Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

chcemy mieć pozytywny wpływ na Województwo Lubelskie – ludzi, firmy, kulturę i środowisko.

 Przedmiotem działalności Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. wg nomenklatury Polskiej Klasyfikacji Działalności są:

  • pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
  •    pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
  •    pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
  •    pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
  •    pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD.64.19.Z),
  •    pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
  •    pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
  •    działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).

ZARZĄD

Rafał Langiewicz – Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA

Grzegorz Skitał – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Krotkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Elwira Lorenz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Udziałowcy

Skip to content