Data: 3 listopada 2021 r.
Szacowana deklarowana kwota środków finansowych przekracza: 452 mln PLN
O projekcie:

„Powierzenie zadań z zakresu zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z realizacji
„Strategii wyjścia z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013” oraz „Strategii wyjścia
z instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020” na rzecz Województwa Lubelskiego w celu realizacji działań związanych z rozwojem województwa lubelskiego.

Umowa została zawarta w Lublinie w dniu 3 listopada 2021 roku pomiędzy Województwem Lubelskim a Lubelskim Regionalnym Funduszem Rozwoju Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie.
Województwo Lubelskie powierzyło Lubelskiemu Regionalnemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o. realizację zadania własnego polegającego, na świadczeniu zadań publicznych w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu i społeczeństwa, poprzez udostępnianie wsparcia w formie zwrotnych instrumentów finansowych których źródłem finansowania są środki zwracane z instrumentów inżynierii finansowej Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Lubelskiego z perspektyw 2007–2013 oraz 2014-2020 w formie realizacji strategii wyjścia.

Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
• zarządzanie wkładami zwróconymi z instrumentów inżynierii finansowej realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego perspektywa 2007-2013 oraz z instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020;
• zarządzanie środkami finansowymi oraz ich efektywne angażowanie w obszarze wsparcia rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw;
• czasowe powierzenie przez Województwo Lubelskie środków finansowych Lubelskiemu Regionalnemu Funduszowi Rozwoju na realizację zadania objętego Umową, tj. zarządzanie Środkami instrumentu finansowego (IF);
• tworzenie organizacyjnych i finansowych warunków sprzyjających rozwojowi i pobudzaniu aktywności gospodarczej oraz podnoszeniu poziomu konkurencyjności i innowacyjności Województwa Lubelskiego;

Łączna wartość środków finansowych jakie Województwo Lubelskie planuje przekazać w zarządzanie Lubelskiemu Regionalnemu Funduszowi Rozwoju w ramach Umowy na potrzeby realizacji „Strategii inwestycyjnej dla środków finansowych zwróconych z instrumentów finansowych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Lubelskiego do roku 2031” szacuje się na kwotę przekraczającą 452 mln PLN.

W ramach projektu wdrażamy zwrotne instrumenty finansowe – preferencyjne pożyczki.
Umowa została zawarta na okres 10-ciu lat.

Skip to content